روش اجرائی اخذ مجور بند ب

fjrigjwwe9r2article:location_announce

   


روش اجرائی اخذ مجور بند ب


1) متقاضی با توجه به شرایط آئین نامه مربوطه به سازمان مرکز استان مراجعه نموده و


تقاضانامه خود را طی فرمی تکمیل و ارائه می کند.


2)واحد امور دفاتر استان پس از دریافت تقاضانامه صدور پروانه ، فرم شرایط عمومی متقاضیان


(که شامل مشخصات عمومی متقاضی صدور پروانه و مدارك مورد نیاز اولیه براي تشکیل پرونده می باشد) را


به متقاضی ارائه می نماید.


3)پس از تحویل مدارك لازم در مرحله قبلی ،متقاضی، طرح اجرائی گردشگري با علائق ویژه(تورهای تخصصی)، را


به واحد امور دفاتر استان جهت تشکیل  پرونده ارائه داده و فرمهای و مشخصات فردي و تعهدنامه عدم اشتغال را تکمیل می کند.


 


4)متقاضی معرفی نامه اي را از استان براي اداره تشخیص هویت و آزمایشگاه دولتی


جهت استعلام در مورد عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر دریافت و پس از طی مراحل


به استان ارائه می نماید.


5)استان طی نامه اي متقاضی را به حراست اداره متبوع معرفی می نماید تا نسبت به تکمیل ف مهاي صلاحیت


فردي اقدام شود.


6) استان تصویر کلیه مدارك تکمیل شده متقاضی را که مهر و امضاي برابر اصل شده به همراه 2 قطعه عکس به انضمام فرم ارسال مدارك جهت بررسی به دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي ارسال       می دارد.


7)دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي پس از دریافت مدارك مرحله اول متقاضی، آنها را


مورد بررسی قرار داده و در صورت تائید با حضور متقاضی و انجام مصاحبه در کمیته فنی مطرح و تصمیم نهایی


به استان مربوطه اعلام می گردد


8)استان پس از دریافت جوابیه فوق و در صورت تائید اولیه، اقدام به تکمیل فرم اعلام نظر اولیه


نموده که داراي دو بخش خلاصه پرونده متقاضی و اعلام نظر رئیس سازمان می باشد.


9) استان پس از موافقت اولیه با کلیات درخواست متقاضی، فرم را براي متقاضی ارسال نموده و


رونوشت آن را به دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي ارسال می نماید.


10) پس از تائید متقاضی توسط کمیته فنی دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي و اعلام


نتیجه به استان، فرم تعهدنامه ارائه مدارك متقاضی به همراه ضمیمه به متقاضی جهت تکمیل و ارائه به استان تحویل خواهد شد.


متقاضی، فرم درخواست بازدید از محل را از استان دریافت کرده و پس از تکمیل آن تحویل دبیرخانه استان نموده و شماره ثبت آن را دریافت می نماید.


استان پس از دریافت درخواست بازدید از محل، ظرف مدت یک هفته از تاریخ نامه اقدام به اعزام


کارشناس، بازدید از محل و ارائه گزارش بازدید از محل به رئیس استان می نماید.


تبصره 1) در صورت وجود هرگونه مغایرت با شرایط محل مناسب براي فعالیت گردشگري، استان مراتب را طی نامه اي به متقاضی جهت رفع نواقص اعلام مینماید، که متقاضی مکلف به رفع آن ظرف مدت یکماه می باشد.


تبصره 2) در صورت عدم اقدام متقاضی جهت رفع نواقص در مدت یک ماه پرونده مختومه اعلام شده و


11)متقاضی بایستی کلیه مراحل را از ابتدا و با درخواست جدید طی نماید.


12)استان معرفی نامه به بانک را جهت سپردن ضمانت نامه بانکی در اختیار متقاضی قرار می دهد.


13)متقاضی طی فرمی مدیر فنی خود را به انضمام مدارك درج شده به استان اعلام می نماید.


14)مدیر فنی طی فرمی تعهد نامه حضور تمام وقت خود را به استان اعلام می نماید


15)متقاضی طی فرمی ده اسم و شناسه هاي پیشنهادي براي دفتر یا شرکت مورد نظر را جهت بررسی و تائید به استان اعلام می نماید.


16) متقاضی طی فرمی تعهد نامه خود را براي تغییرات به استان اعلام می نماید.


تبصره1) درصورت استعفاء یا تغییر مدیر فنی، متقاضی بایستی فرد واجد شرایط دیگري را ظرف مدت سه ماه به


استان معرفی نماید.


17) استان پس از دریافت مدارك مرحله دوم، تصویر برابر اصل شده آنها را به منظور تائید نام طی فرم شماره


براي دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي ارسال می نماید.


18) دفتر امور مراکز ، خدمات گردشگري و استانداردسازي ضمن بررسی مدارك متقاضی و اطمینان از مطابقت


آنها با ضوابط و آئین نامه جاري ، نسبت به تائید نام و شناسه هاي ارائه شده ، تعیین کد شناسائی براي دفتر


یا شرکت متقاضی اقدام نموده و موافقت نهائی را براي صدور پروانه به رئیس استان اعلام می نماید.


19) استان پس از اعلام موافقت نهائی با صدور پروانه ، نسبت به تکمیل لوح پروانه با توجه به مندرجات آن اقدام نموده و پس از امضاي رئیس سازمان استان، آن را طی نامه اي براي تائید و امضاي مدیرکل دفتر


امور مراکز و خدمات گردشگري ارسال می نماید.


20)دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي پس از امضاي لوح پروانه، آن را طی نامه اي براي استان جهت تحویل به متقاضی ارسال می نماید.


21)پس از مراجعه متقاضی به استان، لوح پروانه فعالیت صادر شده به متقاضی تسلیم شده و تصویر آن به همراه تصویر پروانه جهت درج در پرونده و اطلاع دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري و استانداردسازي ارسال  می شود.


تذکر 1) دفاتر یا شرکت ها موظفند در اجراي تورها از راهنمایان داراي کارت معتبر و در خصوص تورهاي تخصصی از سازمان هاي مرتبط و همچنین مورد تائید جامعه راهنمایان تور استفاده نمایند و استان ضامن حسن اجراي تورها بوده و با موارد تخلف براساس آئین نامه جاري برخورد خواهد نمود.


تذکر 2)مدیر دفتر/شرکت موظف است در پایان هرماه گزارش عملکرد تورهاي برگزار شده را در فرم هاي مربوطه به صورت دقیق و کامل درج نموده و به پیوست نامه رسمی براي معاونت گردشگري استان ارسال نماید.


 


دفترهاي خدمات موضوع این آیین نامه عبارتند از:


الف - دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه هاي مسافرتی ، فروش بلیط مسافرت ، ذخیره مکان و هر گونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابري مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین ومقررات راه و ترابري فعالیت می نماید.


ب - دفتر خدمات سیاحتی – جهانگردي که در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردي و جهانگردي با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردي و جهانگردي فعالیت می کند.


پ - دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام مسافرت هاي زیارتی به داخل و خارج از کشور ، ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می کند.


ماده 1) هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتیکه بخواهد به انجام خدمات موضوع بند الف ماده یک این آیین نامه بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابري اخذ نماید و هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهاي ب و پ ماده یک این آیین نامه را دارد باید مجوز لازم را سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کسب نماید .


تبصره 1) صدور کلیه مجوزهاي موضوع این ماده براي یک شخص نیز بلا مانع است.


ماده 2) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت هاي مسافرتی ، سیاحتی - جهانگردي و زیارتی می نمایند موظفند حسب مورد مجوزهاي لازم را مطابق مواد این آیین نامه از مرجع مربوط اخذ نمایند. درغیر این صورت نیروي انتظامی با معرفی مرجع مربوط از فعالیت آنان ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاکم دادگستري دلالت می نماید.


 

شرایط صدورمجوز بند ب


مجوز تأسیس دفترهاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی – جهانگردي و زیارتی - که از این پس دفتر نامیده می شود - با شرایط زیر به تشخیص مرجع صدور مجوز براي متقاضیان حقیقی یا حقوقی صادر می شود:


الف - ضوابط کلی:


ارایه محل مناسب براي دفتر کار


- معرفی مدیر فنی


- ارایه نام و نشان دفتر


- سپردن تضمین


ب - شرایط اشخاص حقوقی:


- تابعیت ایران


- ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت هاي موضوع این آیین نامه


پ - شرایط اشخاص حقیقی:


- تابعیت ایران


- متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی


- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذي صلاح


- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري


- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن براي متقاضیان مرد


- داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی


- نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد


- داشتن حداقل 25 سال سن


داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی


تبصره1) مجوز تأسیس و فعالیت دفتر براي اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می شود.


ماده1) وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابري حسب مورد نظر مراجع ذي صلاح را در خصوص صلاحیت داو طلبان کسب می نمایند.


تبصره 2) دستگاه هاي مورد استعلام موظفند پاسخ نظرخواهی موضوع این ماده را حداکثر تا پانزده روز اعلام نمایند و عدم پاسخگویی در مدت یاد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقی می شود.


ماده 2) جانبازان بیش از 25 % با داشتن توانایی جسمی و آزادگان و رزمندگان جنگ تحمیلی با بیش از دو سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و خانواده هاي شاهد با معرفی مرجع مربوط و داوطلبان بومی و فارغ التحصیلان دانشکده هاي ایرانگردي و جهانگردي و رشته هاي مرتبط با داشتن شرایط کامل این آیین نامه از نظر نوبت اعطاي مجوز تأسیس دفتر اولویت دارند.


ماده 3) متقاضیان تأسیس دفتر باید محلی را با شرایط زیر جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز ، دارا باشند:


الف - مساحت دفتر 40 الی 70 متر مربع با توجه به میزان تقاضا و موقعیت به تشخیص مرجع صدور مجوز


ب - کاربري تجاري یا اداري محل دفتر


پ - ارایه مدرك معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاري محل دفتر


 


ماده 4) متقاضیان تأسیس دفتر باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند. مدیر فنی باید داراي شرایط زیر باشد:


1- آشنایی کامل به یکی از زبانهاي خارجی ترجیحاً انگلیسی و در مورد متقاضیان بند پ ماده یک ترجیحاً عربی


2- ارایه گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها و مراکزآموزش عالی و مدارس حرفه اي خدمات مسافرتی و سیاحتی - جهانگردي یا مراکز آموزشی وزارتخانه هاي مرتبط


تبصره 1) فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تأیید صلاحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است.


ماده 5) دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط ماده 4 این آیین نامه می توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند.


تبصره2) مدیر فنی در هر حال نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.


ماده 6) متقاضی مجوز تأسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال براي هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید.


تبصره3) مبلغ تضمین هر دو سال یک بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزي ایران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزایش است.


ماده 7) تضمین سپرده شده در صورت عدم ایفاي تعهدات به تشخیص مرجع صدور مجوز قابل استیفا می باشد . در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین ، مورد استفاده قرار گیرد مرجع مربوط مراتب را به وسیله نامه به نشانی دارنده مجوز اعلام می کند و دارنده مجوز مکلف است حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام ، تضمین را به میزان مقرر تکمیل نماید.


تبصره 4)عدم اجراي دستور تکمیل تضمین بدون عذر موجه بنا به تشخیص مرجع صدور مجوز ، منجر به تعلیق مجوز فعالیت دفتر می شود.


ماده 8) در صورتی که صاحب مجوز انصراف خود را از ادامه فعالیت به وسیله نامه سفارشی یا ثبت در دبیر خانه مرجع صادر کننده مجوز یا اظهار نامه رسمی اعلام کند و تسویه حساب هاي لازم انجام پذیرد یا فعالیت یاد شده تعطیل شده باشد ، تضمین سپرده شده آزاد می شود .


ماده 9) متقاضی باید نام و نشان دفتر خود را به مرجع صدور مجوز اعلام کند تا پس از تأیید مورد استفاده قرار دهد. تغییر نام و نشان بدون تأیید مرجع صدور مجوز ممنوع است.


تبصره 5) نام و نشان باید داراي مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نام هاي غیر فارسی و غیر متعارف نباشد.


ماده 10) پس از صدور موافقت اولیه مجوز دفتر توسط مرجع ذي ربط و احراز شرایط بندهاي الف و ب ماده 4 این آیین نامه و ابلاغ آن ، متقاضی موظف است طی سه ماه نسبت به معرفی مکان ، نام ، نشان، مدیر


فنی داراي شرایط و ارایه تضمین به مرجع یاد شده اقدام نماید . در غیر این صورت موافقت صادر شده بی اثر است.


ماده 11) وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامی( اخیرا میراث فرهنگی) و راه ترابري موظفند پس از دریافت مدارك مندرج در ماده 4 حداکثر تا یک ماه نتیجه بررسی خود را به متقاضی اعلام نمایند.


 

شرایط عمومی متقاضیان صدور پروانه بهره برداري بند "ب"


تورهاي تخصصی(با علائق ویژه)


دفتر/شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردي با علائق ویژه  داوطلبان صدور پروانه بهره برداري بند ب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید داراي شرایط زیر باشند :


1-تابعیت ایرانی


2-متدین به دین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران.


3-داشتن اهلیت قانونی ، مشهور نبودن به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه محکومیت کیفري که موجب سلب حقوق اجتماعی شده باشد و نیز عدم اعتیاد به مواد مخدر به تائید مراجع ذیصلاح.


4-داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی .


5-داشتن حداقل 25 سال سن .


6-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن براي متقاضیان مرد.


7- نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که مغایر با مقررات جاري کشور، یا موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده، یا ضدیت با جمهوري اسلامی ایران شناخته شده، و یا هرگونه پیشینه همکاري با ساواك منحله و گروه هاي ملحد محارب و غیر قانونی.


8- عدم اشتغال دیگر که مانع فعالیت فوق باشد.


9- عدم اشتغال به تحصیل.


10- داشتن حداقل 3 سال سابقه کارمفید مرتبط با فعالیت مورد نظر با تاییدیه پرداخت بیمه و صلاحیت شغلی.


تبصره 1) اشخاص حقوقی داوطلب تاسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي باید داراي شرایط ذیل باشند:


الف – تابعیت ایران .


ب – ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت هاي دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي.


تبصره2) در صورتی که متقاضی پروانه شخص حقیقی باشد باید دست کم یک نفر را به عنوان مدیر فنی


و چنانکه شخص حقوقی باشد باید علاوه بر مدیر فنی یک نفر را به عنوان مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي معرفی نماید.


تبصره 3) فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صلاحیت فنی آنها بوسیله سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري است .


تبصره 4) آخرین آئین نامه مصوب هیأت محترم دولت در زمینه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترها/شرکتهاي خدمات مسافرتی، سیاحتی- جهانگردي و زیارتی در این خصوص حاکمیت خواهد داشت.


 


 

مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مجوز بند ب


 


1- تصویر آخرین مدرك تحصیلی به همراه اصل مدرك


2- تصویر کامل تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه


3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و اصل آن( براي آقایان )


4- تعداد پنج قطعه عکس 4٭3 مربوط به سالهای جاری


5- اظهارنامه رسمی ثبت شرکت ها ( در مورد اشخاص حقوقی)


6- مدارك مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه


7- فرم طرح اجرائی با علائق ویژه و ذکر گرایش


   

22 شهریور 1393 منبع :
fjrigjwwe9r2article:abstract_article
dr-tourism.com

تعداد بازدید 3258
   اخبار
درباره ما

تمامي فعالیت های مربوط به رزرو این سامانه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های اين سايت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

تماس با ما

ایران - مشهد - هاشمیه ۱۱ - پلاک ۲۰ - نسل داده پردازی ایلیا

۹۸-۵۱۳۸۸۱۷۳۵۴+

۹۸-۹۱۵۴۲۰۰۰۲۵+

نماد اعتماد الکترونیکی
شماره حساب ها
بانک ملت
رضا ضمیری اکبرزاده
۶۱۰۴۳۳۷۹۴۲۳۳۴۳۰۹